M.R.


Afbeeldingsresultaat voor Medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) is een wettelijk verplicht orgaan met een eigen reglement.
De raad bestaat uit een geleding ouders en personeel. De directie is adviserend.
De MR adviseert het schoolbestuur en de school in zaken die de school betreffen.
Het gaat daarbij onder andere om het meerjarig financieel beleid,
onderwijskundige projecten, de organisatie van de school, het aanstelling- en ontslagbeleid,
de vakantieregeling en het onderhoudsbeleid. Dat advies kan gevraagd zijn of op eigen initiatief.


Instemmingsrecht en adviesrecht

Naast de adviserende rol heeft de MR op bepaalde terreinen ook instemmingsbevoegdheid.
Dit houdt in, dat het bestuur of de school pas een besluit kan nemen als de MR ermee
heeft ingestemd. Het gaat daarbij om zaken als onderwijskundige doelstellingen,
het schoolplan, het zorgplan, het schoolontwikkelplan (SOP), het schoolreglement,
arbeidsomstandigheden en werkzaamheden van ouders.
Meer over bovenstaande werkwijze van de MR van de Van Amerongenschool kunt u lezen in het
MR_werkplan 2017/2018


De MR kent de volgende leden:

Geleding ouders:

Voorzitter – Vacant (begin van het nieuwe cursusjaar wordt het nieuwe lid bekend)

Secretaresse – Mirjam Overeem

Lid – Wim Koelewijn

Mail: MR@vanamerongenschool.nl

Geleding personeel:

Lid –  Willemien Haverkamp

Lid –  Pauline Figge

Lid –  Janneke Kastelein

Adviserend lid  directie – Daniëlle Hop