Visie en Missie


 

MISSIE VOOR ONZE KINDEREN

Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Wij geven mee dat God van hen houdt en dat ze zich echt geliefd mogen voelen. JIJ MAG ER ZIJN! We hebben oog voor ieder kind. We kunnen niet van elk kind dezelfde Afbeeldingsresultaat voor gele ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.

Daarom willen wij:

 • elke schooldag aandacht besteden aan Gods liefde met behulp van de methodes ‘Levend Water’ en ‘Startpunt’ en de kinderen leren met Bijbels lef de wereld tegemoet te gaan!;
 • kijken naar de mogelijkheden van kinderen en ze betrekken bij hun eigen leerproces door drie maal per jaar samen met ieder kind doelen stellen met behulp van (ouder) kind-gesprekken;
 • kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht, dit is een voorwaarde voor het zelfstandig verwerken. De zelfstandigheid van kinderen inzetten en vergroten, met behulp van EDI en het zelfstandig verwerken van groep 1 t/m groep 8;
 • werken met het model EDI (Expliciete directe instructiemodel), wisbordjes en ijsstokjes zijn daar een onderdeel van. We willen de leerlingen meer activeren tijdens de lessen en betrokkenheid vergroten.

MISSIE VOOR ONZE SCHOOL

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving terug en andersom. Het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld en respect voor elkaar vinden we belangrijk. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven.

Daarom willen wij:

 • kinderen op verschillende manieren tijd en aandacht geven, ze belonen, positief benaderen, coachen en indien nodig aanspreken op hun gedrag, zodat ze een positief zelfbeeld vormen;
 • onbevooroordeeld luisteren naar kinderen, zodat ze ons vertrouwen en hun verhaal kwijt kunnen;
 • kinderen leren op een sociale en respectvolle manier met elkaar, met volwassenen en met spullen om te gaan. Dit doen we door een aantal basisregels op te stellen en een Kanjerschool te zijn;

MISSIE VOOR ONS ONDERWIJS

De kerntaak van ons werk is de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij weten dat ieder kind een eigen ontwikkeling doormaakt. Het team volgt de nieuwe onderwijsontwikkelingen op de voet middels scholing en kennisoverdracht van onze IB-ers en vakcoördinatoren. Er heerst een goede en fijne sfeer in het team en er is onderling veel vertrouwen! We willen dat iedereen die de school binnenstapt, zich welkom voelt.

Daarom willen wij:

 • zoveel mogelijk blijven werken in jaargroepen en daarbinnen de subgroepen maximaal bedienen met behulp van convergente differentiatie en het expliciete directe instructiemodel (EDI);
 • gespecialiseerd blijven in dyslexiebegeleiding, hoogbegaafdheid en goede zorg, tevens zorgen dat er een goede balans blijft tussen werken en plezier maken voor zowel de kinderen als het team;
 • werken aan een transparant en kwaliteitsgericht onderwijsbeleid en dit jaarlijks evalueren en waarborgen door onder andere: werken in leerteams (PLG), klassenbezoeken door teamleden en MT;
 • dat elke leerkracht bekend is met de leerlijnen, einddoelen en referentieniveaus van de basisvakken van de groep;
 • dat de leerlingen uit groep 8 een goede voorbereiding krijgen op de middelbare school, zodat de aansluiting naar het VO vloeiend verloopt;
 • Engels geven met behulp van een moderne methode in groep 1 t/m groep 8;
 • met SNAPPET werken in de groepen 4 tot en met 8. Snappet biedt de verwerkingsstof digitaal, die aansluit op de bestaande lesmethoden.

MISSIE VOOR ONZE OUDERS

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Uit onderzoek blijkt dat 51% van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders  de school serieus nemen. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en werken daaraan. We hechten grote waarde aan: een open en heldere communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders.

Daarom willen wij:

 • samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind;
 • de lijntjes kort houden, zodat ouders makkelijk de school binnen kunnen lopen;
 • een school zijn, waarin we samen werken aan een veilig klimaat;
 • goed samen werken met de MR, AC en het ouderpanel;
 • regelmatig communiceren over de vorderingen van kinderen en over algemene schoolzaken via ouder/kindgesprekken, Parro, e-mail, nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter;
 • speciale ouderavonden organiseren in het kader van het partnerschap;
 • bij het intakegesprek bespreken wat we als school van ouders verwachten en aangeven dat deze afspraken niet vrijblijvend zijn;
 • alle belangrijke gesprekken en verslagen opslaan in ParnasSys, zodat daar een actueel en transparant dossier staat.