Visie en Missie


 

VISIE VOOR ONZE IDENTITEIT

We kunnen niet van elk kind dezelfde ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen!’ Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Sta op en schitter want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. – Jesaja 60:1 gebruiken we hierbij als basis. We mogen gaan staan in Zijn Licht en ervaren dat God van ons houdt, zodat we ons Geliefd mogen voelen. JIJ MAG ER ZIJN!
Daarom willen wij:
 • elke schooldag aandacht besteden aan Gods liefde met behulp van de methode ‘Levend Water’, waarbij wekelijks drie Bijbelverhalen verteld worden over geloof, hoop en liefde;
 • bidden en zingen over Gods liefde en trouw;
 • genieten van het leven en elkaar helpen bij verdriet en tegenslag;
 • kinderen leren met Bijbels lef het Licht in de wereld te zijn!

VISIE VOOR ONZE KINDEREN

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving terug en andersom. Het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar en de omgeving vinden we belangrijk om als mens in de wereld te kunnen functioneren. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst en dat er onderling vertrouwen is!
Daarom willen wij:
 • een veilige cultuur creëren waarbij wij uitgaan van de wereld van vertrouwen;
 • onbevooroordeeld luisteren naar kinderen, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen;
 • de basisregels van Kanjertraining hanteren, de Kanjertaal spreken, lessen en werkvormen geven vanuit de Kanjertraining (actief burgerschap) en Wonderlijk gemaakt;
 • de kwaliteitskaart onacceptabel gedrag inzetten, zodat we als school duidelijk onze grens aangeven, wat we wel en niet op school willen qua gedrag;
 • leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces door, in de groepen 1-4 twee maal per jaar een kindgesprek te houden;
 • leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces door, vanaf groep 5, drie maal per jaar samen met ieder kind doelen stellen met behulp van (ouder) kind-gesprekken.
 • groepsbesprekingen houden om het groepsplan gedrag te bespreken en indien nodig hulp te bieden aan de leerling of de groep.
 • leerlingen een weerbaarheidstraining of andere sociale hulp aanbieden als dit nodig is.

MISSIE VOOR ONS ONDERWIJS

De kerntaak van ons werk is de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Goed kunnen lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen in de ochtend. In de middag besteden we vooral aandacht aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Verkeer, Natuur, Techniek en Gym. We willen ook dat kinderen zich vrij durven uiten in de wereldtaal Engels. Tenslotte willen we dat kinderen een aantal vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor de toekomst; leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, creëren, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken. Wat hierboven staat beschreven geldt voor zowel moeilijk lerende kinderen, als voor kinderen die in bepaalde vakken zwak zijn en in andere sterk, maar ook voor de zeer getalenteerde leerlingen. Wat uiteindelijk onze grenzen zijn, staat beschreven in ons Schoolontwikkelingsplan (SOP).
Het team volgt de nieuwe onderwijsontwikkelingen op de voet middels scholing en kennisoverdracht van onze IB-er en vakcoördinatoren. We werken met kwaliteitskaarten waarin duidelijk beschreven staat, ‘wat doen we wel en wat doen we niet’, de leerkracht staat hierbij centraal.
Daarom willen wij:
 • zoveel mogelijk blijven werken in jaargroepen en daarbinnen de subgroepen maximaal bedienen met behulp van convergente differentiatie;
 • werken met het model EDI (Expliciete Directe Instructiemodel), wisbordjes en beurtstokjes. We willen de leerlingen meer activeren tijdens de lessen en de betrokkenheid vergroten, zodat 80% na de instructie de lesstof begrijpt en het lesdoel heeft behaald;
 • in de groepen 1 en 2 werken wij met een beredeneerd aanbod binnen verschillende leerniveaus. Er wordt in taal, reken, thema en creatieve ateliers gewerkt, waarbij de methode Kleuterplein systematisch wordt ingezet;
 • 15 minuten lezen per dag uit een boek van onze eigen Bieb;
 • elke week vanaf groep 4 een begrijpend lezen vraag uitdiepen en modellen (cito en close reading);
 • elke dag oefenen met automatiseren (optellen, aftrekken en tafels) en/of redactiesommen;
 • dat elke leerkracht bekend is met de leerlijnen, einddoelen en referentieniveaus van de basisvakken Taal en Rekenen van de groep waaraan ze lesgeven;
 • Remedial Teaching (RT) voor de kernvakken aanbieden voor leerlingen die dit nodig hebben en de projectgroep voor leerlingen die uitdaging nodig hebben.
 • werken met het digitale verwerkingsmiddel SNAPPET in de groepen 4 tot en met 8;
 • kinderen leren om Engels te durven spreken, het niveau van Engels op een dusdanig peil brengen dat de overstap naar het middelbaar onderwijs soepel verloopt ;
 • twee middagen per week werken in ateliers (45 min.), waarbij tekenen, handvaardigheid, drama, dans, muziek, koken, techniek, presenteren en informatiewerking computer centraal staan.
 • dat de leerlingen uit groep 8 een goede voorbereiding krijgen op de middelbare school, zodat de aansluiting naar het VO vloeiend verloopt;
 • gespecialiseerd blijven in dyslexie, hoogbegaafdheid en goede zorg;
 • werken aan een transparant en kwaliteitsgericht onderwijsbeleid en dit jaarlijks evalueren en waarborgen door onder andere: werken in leerteams (PLG), klassenbezoeken door teamleden en MT, beschrijven van kwaliteitskaarten.

MISSIE VOOR ONZE OUDERS

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat 51% van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders de school serieus nemen. Als ouders kunt u meedenken over het onderwijs en de leerkrachten kunnen meedenken over de opvoeding. We kunnen elkaar daarin helpen en versterken, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding. We hechten grote waarde aan: een open en heldere communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders.
Daarom willen wij:
 • een school zijn waarin we samen werken aan een veilig klimaat, de basis voor het leren;
 • 100 % opkomst bij de ouder(kind)gesprekken;
 • dat ouders makkelijk de school binnen lopen;
 • de lijntjes kort houden m.b.v. Parro;
 • goed samenwerken met de MR, AC, het ouderpanel en andere betrokkenen;
 • regelmatig communiceren over de vorderingen van kinderen en over algemene schoolzaken via ouder-kindgesprekken, ParnasSys, Parro, nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter;
 • speciale ouderavonden organiseren in het kader van het partnerschap;
 • bij het intakegesprek van 4-jarigen en nieuwe leerlingen bespreken wat we als school van ouders verwachten en aangeven dat de afspraken niet vrijblijvend zijn (2 activiteiten per jaar);
 • dat alle ouders worden ingedeeld bij de schoonmaakmiddagen;
 • alle belangrijke gesprekken en verslagen opslaan in ParnasSys, zodat daar een actueel en transparant dossier staat;
 • AVG regels toepassen en bewaken.