M.R.


Afbeeldingsresultaat voor Medezeggenschapsraad

De MR (medezeggenschapsraad) is een wettelijk verplicht orgaan met een eigen reglement.
De raad bestaat uit een geleding ouders en personeel. De directie is adviserend.
De MR adviseert het schoolbestuur en de school in zaken die de school betreffen.
Het gaat daarbij onder andere om het meerjarig financieel beleid,
onderwijskundige projecten, de organisatie van de school, het aanstelling- en ontslagbeleid,
de vakantieregeling en het onderhoudsbeleid. Dat advies kan gevraagd zijn of op eigen initiatief.


Instemmingsrecht en adviesrecht

Naast de adviserende rol heeft de MR op bepaalde terreinen ook instemmingsbevoegdheid.
Dit houdt in, dat het bestuur of de school pas een besluit kan nemen als de MR ermee
heeft ingestemd. Het gaat daarbij om zaken als onderwijskundige doelstellingen,
het schoolplan, het zorgplan, het schoolontwikkelplan (SOP), het schoolreglement,
arbeidsomstandigheden en werkzaamheden van ouders.
Hier vindt u het document betreft instemmingsrecht en adviesrecht MR (Instemmings_en_adviesbevoegdheden )
Meer over bovenstaande werkwijze van de MR van de Van Amerongenschool kunt u lezen in het
MR_werkplan 2017/2018


Communicatie

Na elke vergadering wordt er een notulen gemaakt. Deze is altijd in te zien bij de secretaresse van de MR.
Heeft u een vraag, tips of een opmerking en wilt u deze kwijt bij de MR dan kan u dat mailen naar mr@vanamerongenschool.nl

De MR kent de volgende leden:

Geleding ouders:

Voorzitter – Wim Koelewijn
Secretaresse – Mirjam Overeem
Lid – Alinde Hartog
Mail: mr@vanamerongenschool.nl

Geleding personeel:

Lid –  Willemien Haverkamp
Lid –  Pauline Figge
Lid –  Janneke Kastelein

Adviserend lid  directie – Daniëlle Hop