Visie en Missie


 

VISIE OP IDENTITEIT

We kunnen niet van elk kind dezelfde ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen!’ Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Sta op en schitter want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. – Jesaja 60:1 gebruiken we hierbij als basis. We mogen gaan staan in Zijn Licht en ervaren dat God van ons houdt, zodat we ons Geliefd mogen voelen. Onze missie: JIJ MAG ER ZIJN, STA OP EN SCHITTER!

 

VISIE OP PEDAGOGISCH KLIMAAT

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving terug en andersom. Burgerschapsontwikkeling: het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar en de omgeving, vinden we belangrijk om als mens in de wereld te kunnen functioneren. Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school. De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst en dat er onderling vertrouwen is, zodat er geleerd kan worden!

 

VISIE OP ONDERWIJS

De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen in de ochtend. 
Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische vaardigheden bij het aanleren van kennis en vaardigheden. We gebruiken hiervoor de expliciete directe instructie (EDI) waarin we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en feedback geven. 
In de middag besteden we vooral aandacht aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek. Deze kennisvakken bieden wij thematisch aan. We willen ook dat kinderen zich vrij durven uiten in de wereldtaal Engels. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat kinderen, d.m.v. ateliers gekoppeld aan de thema’s, een aantal vaardigheden ontwikkelen. Dit zijn o.a. leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken. Bij de kleuters worden de ateliers de hele dag ingezet.
We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, wat hun achtergrond ook is. Wat uiteindelijk onze grenzen zijn, staat beschreven in ons Schoolontwikkelingsplan (SOP). 
Het team volgt de nieuwe onderwijsontwikkelingen op de voet middels scholing en kennisoverdracht van onze IB-er en vakcoördinatoren. We werken met kwaliteitskaarten waarin duidelijk beschreven staat, ‘wat doen we wel en wat doen we niet’, de leerkracht staat hierbij centraal.

 

VISIE OP OUDERS

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat 51% (CPS) van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders de school serieus nemen. Als ouders kunt u meedenken over het onderwijs en de leerkrachten kunnen meedenken over de opvoeding. We kunnen elkaar daarin helpen en versterken, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding. We hechten grote waarde aan: een open en heldere communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders.